Statuten van de Baancommissarissen NKBK

Statuten van de Baancommissarissen NKBK (Nationale Kommissie der BaanKommissarissen)

NKBK is een commissie van de Royal Automobile Club of Belgium Sport (RACB Sport) 

art. 1. De baancommissaris ( verder in deze tekst “BK” genoemd)is een officieel in het kader van de proef waarin hij functioneert.

art. 2. Hij wordt aanbevolen door de commissarissen die bevoegd en erkend zijn door de bevoegde organisatie ttz RACB SPORT-NKBK.
De BK’s zijn verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens de circuitwedstrijden en tijdens kartingwedstrijden die ingeschreven staan op de nationale kalender van de RACB Sport. 

art. 3. Om verzekerd en erkend te zijn dienen alle BK’s drager te zijn van een door RACB SPORT-CNCR-NKBK uitgegeven licentie.
De NKBK levert deze jaarlijkse vernieuwbare licenties. Er bestaan 4 stadia van licenties : S, wat staat voor stagiair; C, B, A. Elke nieuwkomer dient in het bezit te zijn van een geldige “S licentie”. 

Elke commissaris in het bezit van een S licentie en die een C licentie wenst te bekomen dient :

a) aan te kunnen tonen dat hij als stagiair deelgenomen heeft aan tenminste 4 circuitwedstrijden en 2 kartingwedstrijden in de loop van het doorgaande jaar of van de laatste 2 jaren.

b) deel te nemen aan een wedstrijd georganiseerd door de NKBK tot bekoming van de C licentie en dit in het begin van het jaar.

De licentie A,B,C,S van BK kan onmiddelijk ingetrokken worden door het bureel van NKBK in geval van zwaar vergrijp of na vaststelling van slordigheid of onbevoegheid. Bij deelname aan een buitenlandse proef dient er steeds geschreven toelating te zijn van de RACB SPORT zoniet kan de licentie ingetrokken worden !

art.4. De intrekking van de licenties S, C, B, A zal ook geschieden indien niet meer voldaan wordt aan artikels 7, 8, 9, 10 van het huidige reglement. 

art. 5. De vereiste leeftijd om lid van de NKBK te worden is 18 jaar. Alle commissarissen die voor de eerste keer een C licentie wensen te bekomen dienen het doorgaande jaar de functie van stagiair uitgeoefend te hebben en in het bezit te zijn van een S licentie. 

De S licentie mag maar 1 keer vernieuwd worden.

De minimumleeftijd voor adjunct-postoverste is 25 jaar.(B licentie)

De minimumleeftijd voor postoverste is 30 jaar. (A licentie)

De leeftijdsgrens tot het bekomen van een C licentie is 55 jaar.

De leeftijdsgrens tot het bekomen van een hogere graad bovenop de C licentie is vastgesteld op 55 jaar.

De leeftijdsgrens om als BK te functioneren is 65 jaar.

art. 6. De postoverste vormt, onder zijn verantwoordelijkheid, nieuwe kandidaten die in het bezit zijn van een S licentie.

art. 7. De BK’s moeten volkomen eerwaardig zijn.

art. 8. De BK moet zich sportief en enthousiast uiten en is onpartijdig. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel moet eenduidig, scherp en stipt zijn.

art. 9. De BK dient in uitstekende gezondheid te verkeren en geen gebreken te vertonen die hem tijdens zijn functie kunnen hinderen. 

Hij moet op elk ogenblik over al zijn vermogens kunnen beschikken.

Het verbruik van alcohol is niet verenigbaar met de uitvoering van zijn job.

Tijdens de wedstrijd en/of training is het voor de BK verboden om te roken en/of foto’s te nemen.

Hij moet over een ernstige kennis beschikken betreffende de autowedstrijden in het algemeen en over het gedrag van piloten in het bijzonder.

De stagiair commissarissen hebben dezelfde plichten en rechten zoals A, B, C licentiehouders met uitzondering dat ze niet in het buitenland mogen werken. 

art. 10. De postoverste neemt de volledige verantwoordelijkheid van de organisatie op zich voor de werkingzone die hem is toegewezen. 

Hij is verantwoordelijk en staat borg voor zijn ploeg.

Onder zijn verantwoordelikheid, valt de vorming van de S licentiehouders en hij staat borg voor hun akties in het kader van hun funkties als stagedoende BK.

Voor (of tijdens, indien de betrokken BK later zou toekomen) de aanvang van de trainingen of wedstrijden zal de postoverste er moeten op toe zien dat al zijn BK’s gelicencieerd zijn A,B,C of S, want bij een eventueel ongeval zal de betrokkene die geen licentie heeft geen aanspraak kunnen maken op de verzekering van RACB SPORT.

Hij zal zich ervan vergewissen en er zelf over waken dat elke BK zijn taak uitstekend heeft begrepen.

Hij zal geen minderjarigen op post toelaten.

Hij stelt zijn documenten en rapporten schriftelijk op met de grootste naukeurigheid.

Hij waakt over de goede instanthouding van het signalisatie en veiligheidsmaterieel welke hem is toevertrouwd.

Hij zal zich uit interesse voor de sport inzetten om op de hoogte te blijven van de evolutie van de wedstrijd. 

art. 11. De NKBK heeft het recht om uitzonderingen toe te staan aan bovenvermelde artikels van het uitdige statuut. 

Editie 2004 bis. VL